Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γαλλικός γλωσσικός οδηγός»

|Puis-je utiliser le téléphone?
|}
===Αριθμοί===
; 1 : un/une (''uhn'')/(''uun'')
; 2 : deux (''deu'')
; 3 : trois (''trwah'')
; 4 : quatre (''kahtr'')
; 5 : cinq (''sihnk'')
; 6 : six (''sees'')
; 7 : sept (''set'')
; 8 : huit (''weet'')
; 9 : neuf (''neuf'')
; 10 : dix (''deece'')
; 11 : onze (''onz'')
; 12 : douze (''dooz'')
; 13 : treize (''trayz'')
; 14 : quatorze (''kat-ORZ'')
; 15 : quinze (''kihnz'')
; 16 : seize (''says'')
; 17 : dix-sept (''dee-SET'')
; 18 : dix-huit (''dee-ZWEET'')
; 19 : dix-neuf (''deez-NUF'')
; 20 : vingt (''vihnt'')
; 21 : vingt-et-un (''vihng-tay-UHN'')
; 22 : vingt-deux ('''')
; 23 : vingt-trois (''βεντρουά'')
; 30 : trente (''τράντ'')
; 40 : quarante (''καράντ'')
; 50 : cinquante (''σανκάντ'')
; 60 : soixante (''σουαξάντ'')
; 70 : soixante-dix (''σουαξάντ ντις'') or septante (''sep-TAHNGT'') in Belgium and Switzerland
; 80 : quatre-vingts (''κατρ βαν'); huitante (''weet-AHNT'') in Belgium and Switzerland (except Geneva); octante (''oct-AHNT'') in Switzerland
; 90 : quatre-vingt-dix (''κατρ βαν ντι''); nonante (''noh-NAHNT'') in Belgium and Switzerland
; 100 : cent (''σαν'')
; 200 : deux cents (''ντ σαν')
; 300 : trois cents (''τρουά σαν'')
; 1000 : mille (''meel'')
; 2000 : deux mille (''deu meel'')
; 1,000,000 : un million (''ung mee-LYOHN'') (treated as a noun when alone: one million euros would be ''un million d'euros''.
; 1,000,000,000 : un milliard
; 1,000,000,000,000 : un billion
; αριθμός _____ (''τρένο, λεωφορείο, κτλ.'') : numéro _____ (''νυμερό')
; μισό : demi (''ντμί''), moitié (''μουατιέ'')
; λιγότερο : moins (''μουέν'')
; περισσότερο : plus (''πλυς'')
 
[[Κατηγορία:Γλωσσικοί οδηγοί]]
[[Κατηγορία:Γαλλία]]