Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γαλλικός γλωσσικός οδηγός»

; λιγότερο : moins (''μουέν'')
; περισσότερο : plus (''πλυς'')
===Time===
 
; now : maintenant (''ment-NAHN'')
; later : plus tard (''plew TAHR'')
; before : avant (''ah-VAHN'')
; after : après (''ah-PREH'')
; morning : le matin (''luh mah-TAN'')
; in the morning : dans la matinée (''dahn lah mah-tee-NAY'')
; afternoon : l'après-midi (''lah-preh-mee-DEE'')
; in the afternoon : dans l'après-midi (''dahn lah-preh-mee-DEE'')
; evening : le soir (''luh SWAHR'')
; in the evening: dans la soirée (''dahn lah swah-RAY'')
; night : la nuit (''lah NWEE'')
; in the night : pendant la nuit (''pehndahn lah NWEE'')
 
====Clock time====
(Note on time: the French use the 24 hour clock, with midnight being 0h00 (note that, except on digital clocks, in France an 'h' is used as a separator between hours and minutes as opposed to a colon in many other countries). However, the 12-hour clock is making some inroads and saying 1-11 in the afternoon or evening will be understood.
 
; hour : heure (''er'')
; minute : minute (''mee-NUUT'')
; From 1 minute past to 30 minutes past the hour: [hour] + [number of minutes]
: Example: 10.20 or "twenty past ten" = <nowiki>10h20</nowiki>; "dix heures vingt" (''deez er va(n)'')
; For 31 minutes past to 59 minutes past the hour : [next hour] + moins (''mwa(n)'')
: Example: 10.40 or "twenty to eleven" = <nowiki>10h40</nowiki>; "onze heures moins vingt" (''onz er mwa(n) va(n)'')
; quarter past : [hour] et quart (''ay kahr'')
: Example: 7.15 or "quarter past seven" = <nowiki>7h15</nowiki>; "sept heures et quart" (''set er eh kahr'')
; quarter to : [hour] moins quart (''mwa(n) kahr'')
: Example: 16.45 or "quarter to five" = <nowiki>16h45</nowiki>; "dix sept heures moins le quart" (''dee-set er mwan luh kahr'')
; half-past : et demie (''eh duh-MEE''); et demi (after 12 midnight or 12 noon, ''eh duh-MEE'')
: Example : 10.30 or "half past ten" = <nowiki>10h30</nowiki>; "dix heures et demie" (''deez er eh duh-MEE'')
: Example : 12.30 or "half past twelve" = <nowiki>12h30</nowiki>; "douze heures et demi" (''dooz er eh duh-MEE'')
 
; one o'clock AM, 1.00 : <nowiki>1h00</nowiki>; une heure du matin (''uun er duu ma-TAN'')
; two o'clock AM, 2.00 : <nowiki>2h00</nowiki>; deux heures du matin (''dooz er duu ma-TAN'')
; noon, 12.00 : <nowiki>12h00</nowiki>; midi (''mee-DEE'')
; one o'clock PM, 13.00 : <nowiki>13h00</nowiki>; treize heures (''traiyz er'')
: une heure de l'après-midi (''uun er duh la-preh-mee-DEE'')
; two o'clock PM, 14.00 : <nowiki>14h00</nowiki>; quatorze heures (''KAH-torz er'')
: deux heures de l'après-midi (''duz er duh la-preh-mee-DEE'')
; six o'clock PM, 18.00 : <nowiki>18h00</nowiki>; dix-huit heure (''deez-weet ER'')
: six heures du soir (''seez er duu SWAR'')
; half past seven PM, 19.30 : <nowiki>19h30</nowiki>; sept heures et demi (''SET er eh duh-MEE'')
: dix-neuf heures trente (''DEE-znuf er TRAHNT'')
; midnight, 0.00 : <nowiki>0h00</nowiki>; minuit (''mee-NWEE'')
 
====Duration====
 
; _____ minute(s) : _____ minute(s) (''mee-NOOT'')
; _____ hour(s) : _____ heure(s) (''er'')
; _____ day(s) : _____ jour(s) (''zhoor'')
; _____ week(s) : _____ semaine(s) (''suh-MEN'')
; _____ month(s) : _____ mois (''mwa'')
; _____ year(s) : _____ an(s) (''ahng''), année(s) (''ah-NAY'')
; hourly : horaire (''oh-RAIR'')
; daily : quotidien / quotidienne (''ko-tee-DYAN'' / ''ko-tee-DYEN)
; weekly : hebdomadaire (''eb-doh-ma-DAIYR'')
; monthly : mensuel / mensuelle (''mang-suu-WEL'')
; yearly : annuel / annuelle (''ah-nuu-WEL'')
; How long is your vacation? : Combien de temps restez-vous en vacances ? (''com-bee-AN duh ton res-TAY voo on VAH-kons'');
; I am in France for ten days : Je reste en France pendant dix jours. (''zhuh rest on frons pon-don dee zhoor'')
; How long is the journey? : Combien de temps le voyage dure-t-il ? (''com-bee-AN duh ton luh vwoi-YAHZH dyoor-TEEL'')
; It takes an hour and a half : Cela dure une heure et demie. (''suh-LAH dyoor oon er ay duh-MEE'')
 
[[Κατηγορία:Γλωσσικοί οδηγοί]]