Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γαλλικός γλωσσικός οδηγός»

; λιγότερο : moins (''μουέν'')
; περισσότερο : plus (''πλυς'')
===TimeΧρόνος===
 
; nowτώρα : maintenant (''ment-NAHN'μεντνάν')
; laterαργότερα : plus tard (''plewπλυ TAHRταρ'')
; beforeπροηγουμένως : avant (''ah-VAHNαβάν'')
; afterμετά : après (''ah-PREHαπρέ'')
; morningτο πρωί : le matin (''luhλ mah-TANματέν'')
; το απόγευμα : l'après-midi (''λ'απρέ μιντί'')
; in the morning : dans la matinée (''dahn lah mah-tee-NAY'')
; afternoonτο βράδυ : l'après-midile soir (''lah-preh-mee-DEEl σουάρ'')
; inη the afternoonνύχτα : dansla l'après-midinuit (''dahnλα lah-preh-mee-DEEνυί'')
; την νύχτα, κατά την διάρκεια της νύχτας : pendant la nuit (''παντάν λα νυί'')
; evening : le soir (''luh SWAHR'')
; in the evening: dans la soirée (''dahn lah swah-RAY'')
; night : la nuit (''lah NWEE'')
; in the night : pendant la nuit (''pehndahn lah NWEE'')
 
====ClockΤο timeρολόι====
(Note on time: the French use the 24 hour clock, with midnight being 0h00 (note that, except on digital clocks, in France an 'h' is used as a separator between hours and minutes as opposed to a colon in many other countries). However, the 12-hour clock is making some inroads and saying 1-11 in the afternoon or evening will be understood.
 
; hourώρα : heure (''erερ'')
; minuteλεπτό : minute (''mee-NUUTμινίτ'')
: Example: 10.4020 orή "twentyδέκα toκαι elevenείκοσι" = <nowiki>10h4010h20</nowiki>; "onzedix heures moins vingt" (''onzδιζ erερ mwa(n) va(n)βαν'')
; From 1 minute past to 30 minutes past the hour: [hour] + [number of minutes]
: Example: 10.2040 orή "twentyΕίκοσι pastλεπτά tenστις ένδεκα" = <nowiki>10h2010h40</nowiki>; "dixonze heures moins vingt" (''deezονζ erερ va(n)μουέν βαν'')
; For 31 minutes past to 59 minutes past the hour : [next hour] + moins (''mwa(n)'')
: Example: 10.40 or "twenty to eleven" = <nowiki>10h40</nowiki>; "onze heures moins vingt" (''onz er mwa(n) va(n)'')
; quarter past : [hour] et quart (''ay kahr'')
: Example: 7.15 or "quarter past seven" = <nowiki>7h15</nowiki>; "sept heures et quart" (''set er eh kahr'')
; quarter to : [hour] moins quart (''mwa(n) kahr'')
; midnight, 0.00 : <nowiki>0h00</nowiki>; minuit (''mee-NWEE'')
 
====DurationΔιάρκεια====
 
; _____ minute(s) : _____ minute(s) (''mee-NOOT'')
; _____ hour(s) : _____ heure(s) (''er'')
; _____ day(s) : _____ jour(s) (''zhoor'')
; _____ week(s)εβδομάδα : _____ semaine(s) (''suh-MENσμαιν'')
; _____ month(s)μήνας : _____ mois (''mwaμουά'')
; _____ year(s) : _____ an(s) (''ahng''), année(s) (''ah-NAY'')
; hourly : horaire (''oh-RAIR'')
; daily καθημερινός: quotidien / quotidienne (''ko-tee-DYAN'' / ''ko-tee-DYEN)
; weeklyεβδομαδιαίος : hebdomadaire (''eb-doh-ma-DAIYR'')
; monthlyμηνιαίος : mensuel / mensuelle (''mang-suu-WEL'')
; yearlyετήσιος : annuel / annuelle (''ah-nuu-WEL'')
; How long is your vacation? : Combien de temps restez-vous en vacances ? (''com-bee-AN duh ton res-TAY voo on VAH-kons'');
; IΜένω amστην inΓαλλία France forγια tenδέκα daysμέρες : Je reste en France pendant dix jours. (''zhuhz restρεστ onαν fronsΦρανς pon-donπαντάν deeντι zhoorζουρ'')
; HowΠόσο longδιαρκεί isτο the journeyταξίδι? : Combien de temps le voyage dure-t-il ? (''com-bee-ANκομπιέν duhντ tonταμ luhλ vwoi-YAHZHβουαγιάζ dyoorντυρ-TEELτ-ιλ?'')
; It takes an hour and a half : Cela dure une heure et demie. (''suh-LAHσελά dyoorντυρ oonυν erερ ayε ντεμί duh-MEE'')
 
[[Κατηγορία:Γλωσσικοί οδηγοί]]