Πως να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο

 • Σκοπός: Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός ευθυγραμμισμένου χάρτη στη δεξιά πλευρά του λήμματος. Το πρότυπο χρησιμοποιεί την επέκταση Slippy Map του OpenStreetMap.
 • Εφαρμογή: {{OpenStreetMap | πλάτος = δεκαδική τιμή | μήκος = δεκαδική τιμή | λεζάντα = λεζάντα εικόνας | z = τιμή zoom | w = πλάτος σε pixels | h = ύψος σε pixels | layer = Renderer | marker = τιμή | θέση = τιμή}}
 • Υποχρεωτικές παράμετροι:
  • Πλάτος = Πλάτος σε δεκαδικές τιμές. Όταν μία τιμή λείπει αντικαθίσταται από το 51.
  • Μήκος = Μήκος σε δεκαδικές τιμές. Όταν μία τιμή λείπει αντικαθίσταται από το 0.
  • z = Τιμή zoom. Οι πιθανές τιμές είναι μεταξύ 2 και 18 (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 12.
 • Προαιρετικές παράμετροι:
  • h = Ύψος του χάρτη σε pixel. Προεπιλογή 300.
  • w = Πλάτος του χάρτη σε pixel. Προεπιλογή 450.
  • λεζάντα = Λεζάντα κάτω από την εικόνα.
  • θέση = Θέση του χάρτη στο εσωτερικό της σελίδας. Πιθανές επιλογές είναι: left, right, center. Προεπιλογή right (δεξιά).

Παραδείγματα

{{OpenStreetMap
 | πλάτος=51.482706
 | μήκος=11.969841
 | λεζάντα= Θέση του Χάλλε (Ζάαλε)
}}
Θέση του Χάλλε (Ζάαλε)

δίνει τον παρακάτω χάρτη.
gives the adjoining map.

Επίπεδα μεγέθυνσης (zoom)

Πίνακας επιπέδων/Κλίμακα
Επίπεδο μεγέθυνσης (zoom) Αντιστοιχίες τιμών κλίμακας Μέτρα ανά pixel
18 1 : 1,693 0.597164
17 1 : 3,385 1.194329
16 1 : 6,771 2.388657
15 1 : 14,000 4.777314
14 1 : 27,000 9.554629
13 1 : 54,000 19.109257
12 1 : 108,000 38.218514
11 1 : 217,000 76.437028
10 1 : 433,000 152.874057
9 1 : 867,000 305.748113
8 1 : 2 εκατομμύρια 611.496226
7 1 : 3 εκατομμύρια 1222.992453
6 1 : 7 εκατομμύρια 2445.984905
5 1 : 14 εκατομμύρια 4891.969810
4 1 : 28 εκατομμύρια 9783.939621
3 1 : 55 εκατομμύρια 19567.879241
2 1 : 111 εκατομμύρια 39135.758482

ΠΗΓΗ/Source: What is the map scale for a particular zoom level of the map? von OpenStreetMap